Dražba nemovitosti dne 22.09.2020 v 9:30 na adrese www.okdrazby.cz 158 EX 302/18-70 Není
Dražba nemovitosti dne 22.9.2020 v 9:30 hodin na adrese www.okdrazby.cz viz. Dražební vyhláška 158 EX 626/12-212 Není
Dražba nemovitosti dne 01.09.2020 od 9:00 hodin na adrese www.okdrazby.cz 158 EX 186/20- znalecký posudek Není
Dražba nemovitosti dne 01.09.2020 od 9:00 hodin na adrese www.okdrazby.cz 158 EX 186/20-50 Není
Dražba nemovitosti na adrese www.okdrazby.cz dne 1.9.2020 od 10:00 hodin - Znalecký posudek 158EX 76/20 znalecký posudek Není
Dražba nemovitosti na adrese www.okdrazby.cz dne 1.9.2020 od 10:00 hodin 158EX 76/20-49 Není
Dražba movitých věcí dne 4.8.2020 od 8:00 hodin v sídle ex.úřadu Trutnov 158 EX 648/12-73 Není
Dražba nemovitosti dne 25.8.2020 v 9:00 hodin v sídle ex. úřadu Trutnov 158 ED 4/20-9 Není


Copyright © 2010 exekutor-trutnov.cz | Optimalizováno pro zapnutý monitor. | hcnet.cz